TĂNG CHI BỘ
CHƯƠNG BỐN PHÁP


PHẨM HẠT MUỐI


91.- Cấp Thiết
1. – Này các Tỷ-kheo, có ba việc cấp thiết này, người nông phu gia chủ cần phải làm. Thế nào là ba?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, người nông phu gia chủ
  1. mau lẹ khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa ruộng, sau khi mau lẹ khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa ruộng, 
  2. liền mau lẹ gieo hạt giống, sau khi mau lẹ gieo hạt giống,
  3. liền mau lẹ cho nước vô, cho nước ra.
Này các Tỷ-kheo, đây là ba việc cấp thiết mà người nông phu gia chủ cần phải làm.
Người nông phu gia chủ ấy, này các Tỷ-kheo, không có thần lực hay không có uy lực (để ra lệnh): “Hôm nay lúa của ta được mọc lên, ngày mai chúng sẽ trổ hạt, ngày kế tiếp chúng sẽ chín”.
Nhưng chính theo thời gian của người nông phu gia chủ, các cây lúa do sự hướng dẫn của thời tiết được mọc lên, được trổ hạt và được chín.

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có ba công việc cấp thiết này Tỷ-kheo cần phải làm. Thế nào là ba?
  1. Chấp hành tăng thượng giới học, 
  2. chấp hành tăng thượng định học,
  3. chấp hành tăng thượng tuệ học.
Ba công việc cấp thiết này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần phải làm.
Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, không có thần lực hay không có uy lực (để ra lệnh): “Hôm nay, tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ, ngày mai cũng vậy, ngày kế tiếp cũng vậy”. Nhưng này các Tỷ-kheo, chính do thời gian Tỷ-kheo ấy sử dụng để học tập tăng thượng giới, để học tập tăng thượng tâm, để học tập tăng thượng tuệ, mà tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ.

Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau:
  1. “Sắc bén sẽ là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng giới học. 
  2. Sắc bén sẽ là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng định học.
  3. Sắc bén sẽ là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng tuệ học”.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập.

HT Thích Minh Châu việt dịch
BÀI HỌC TĂNG CHI BỘ image