Nếu hầu hét các suy nghĩ của ta đều có gốc bất thiện, vậy làm sau để tất cả những suy nghĩ đó đều là thiện ?...

Read More
1 min read
0 Comments