2. Kinh Sa-môn Quả (Sàmannaphala sutta)

Kinh Trường Bộ - HT Thích Minh Châu việt dịch, sc Thích Chơn Từ phân đoạn

Read More  
8 min read
0 Comments